Loading...
Memuat Surat...

Surat Kuasa


2
Kembali 100% Cetak

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/ Tgl. lahir : ,
Jenis Kelamin :
Nomor KTP :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dengan ini memberikan KUASA kepada :

Nama :
Tempat/ Tgl. lahir : ,
Jenis Kelamin :
Nomor KTP :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, untuk keperluan

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami ucapkan terima kasih.

,
Pihak Kedua( )
Pihak Pertamamaterai
( )
Chat CS